Net-zero Energy fUture through the identification of innovative Technologies under a circulaR, sustainable and inclusive just transitiON

Το πιλοτικό πρόγραμμα NEUTRON στοχεύει να αναπτύξει μονοπάτια μετάβασης για την κλιματική ουδετερότητα των κτιρίων, με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων που αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τη γκάμα της τετραπλής έλικας, εφαρμόζοντας μια προσέγγιση χαρτοφυλακίου ενέργειας και ψηφιακών τεχνολογιών, πολιτικών, κοινωνικών καινοτομιών και έργων προσαρμογής για την προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και την παραγωγή ψηφιακού μετασχηματισμού. Ολόκληρος

read more

Το Waste4Soil οραματίζεται την ανάπτυξη 10 τεχνολογικών και μεθοδολογικών λύσεων για την ανακύκλωση υπολειμμάτων επεξεργασίας τροφίμων από βιομηχανία τροφίμων σε τοπικά, βιολογικά κυκλικά βελτιωτικά εδάφους για βελτιωμένη υγεία του εδάφους. Στόχος του έργου με γνώμονα τον χρήστη είναι να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους από την αλυσίδα αξίας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών απορριμμάτων να αξιολογήσουν την κατάστασή

read more

Επί του παρόντος, το 60-70% όλων των εδαφών στην Ευρώπη βρίσκονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, κυρίως λόγω κακών πρακτικών διαχείρισης της γης, ρύπανση των εδαφών, η εντατική γεωργία και οι συνεχείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι το 25% της γης βρίσκεται σε υψηλό ή πολύ υψηλό κίνδυνο να υποστεί

read more

Tο BECircular βασίζεται σε έννοιες της κυκλικής οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους μηχανικούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες και τεχνικούς, περαιτέρω κατάρτιση και προετοιμασία του νέου πληθυσμού να λειτουργεί ως επιχειρηματίες αξιοποιώντας δεξιότητες και γνώσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε σε προηγούμενα έργα, όπου πραγματοποιήθηκε διερεύνηση του δυναμικού της βιο-οικονομίας στην

read more

Το έργο HOOP θα βοηθήσει στο ξεκλείδωμα των βιολογικών επενδύσεων και στην ανάπτυξη τοπικών βιο-οικονομιών στην Ευρώπη μέσω συστηματικής και οριζόντιας προσέγγισης. Θα προσφέρει Βοήθεια Ανάπτυξης Έργου (PDA) σε μια ομάδα 8 πόλεων και πόλεων συστάδες – για την οικοδόμηση της τεχνικής, οικονομικής, χρηματοοικονομικής και νομικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων επενδύσεων για

read more

Το έργο In2UCO αφορά την ολοκληρωμένη (integrated) και καινοτόμο (innovative) χωριστή συλλογή και διαχείριση των τηγανελαίων – οικιακών αποβλήτων χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (Used Cooking Oils – UCOs) με σκοπό την αξιοποίησή τους. Η ξεχωριστή συλλογή και διαχείρισή αυτού του είδους αποβλήτων είναι υποχρεωτική για το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βάσει

read more

To έργο UV-LEACH έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός νέου υβριδικού μοντέλου επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ, το οποίο συνδυάζει την τεχνολογία των βιοαντιδραστήρων ενεργού ιλύος (Activated Sludge (AS)) συνεχούς ή διαλείποντος έργου (Conventional Activated Sludge (CAS) ή Sequencing Batch Reactor (SBR)) με τη χρήση της τεχνολογίας μεμβρανών (Μεμβράνες υπέρ-διήθησης (Ultrafiltration (UF))) και των Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων

read more

Οι δραστηριότητες στο υπο-έργο SMART ήταν οι ακόλουθες: Το πρώτο μέρος του έργου υποστήριξε δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού στη λίμνη Markkleeberg – με βελτιώσεις υποδομής μέσω καταχώρησης σημείων (χρησιμοποιώντας εταιρικό σχέδιο για τη λίμνη), τράπεζα, χώρο στάθμευσης ποδηλάτων κ.λπ. Το δεύτερο μέρος ασχολήθηκε με την περιβαλλοντική εκπαίδευση των επισκεπτών – λόγω των γρήγορων και εκτεταμένων

read more

Το πρόγραμμα MEDITERRITAGE αφορούσε την οικονομική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος των ορεινών περιοχών ως βασικούς άξονες για την ανάπτυξή τους. Οι τομείς των έργων που υλοποιηθηκαν σχετίζονταν με τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και τον αγροτικό τομέα. Αντικείμενο του MT Waste ήταν η από κοινού διερεύνηση καινοτόμων λύσεων

read more

Η πρόταση του έργου αποτελούνταν από διαφορετικά πιλοτικά έργα που υλοποιήθηκαν σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές, χάρη στα γενικά ή τα εδαφικά σχέδια και τις πολιτικές που επικεντρώνονται στην προστασία του περιβάλλοντος και στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το επιμέρους έργο περιελάμβανε τις ακόλουθες δραστηριότητες: • Αναγνώριση των εξελισσόμενων δραστηριοτήτων και τοπικών αναγκών, προκειμένου να

read more