Εναρκτήρια συνάντηση του έργου NEUTRON στην Κοζάνη (Kickoff meeting)

NEUTRON Project has officially began.
The Kick-off meeting of NEUTRON Project is successfully happening in Kozani today July 10th 2023.
DIADYMA is one of the key partners of this Project consortium together with the Municipality of Kozani among technical partners like DEYAK, CERTH, Solar Institute Julich, Kraftanlagen, ZEUS, AUTH, ABB, EYATH and Ergoncell.
Within NEUTRON, the Municipality of Kozani will examine greener ways for its district heating system operation based on Renewable Energy Systems and Thermal Energy Storage technologies.
This venture is critical for making our heating system more sustainable enlisting Kozani in the group of Climate Neutral Cities until 2030!
Το έργο NEUTRON ξεκίνησε σήμερα 10 Ιουλίου 2023 στην Κοζάνη η εναρκτήρια συνάντηση του έργου.
Η ΔΙΑΔΥΜΑ είναι ένας από τους βασικούς εταίρους μαζί με το Δήμο Κοζάνης και μεταξύ τεχνικών εταίρων όπως η ΔΕΥΑΚ, το ΕΚΕΤΑ, το Ινστιτούτο Ηλικιακής Ενέργειας Julich, το Kraftanlagen, ο ΖΕΥΣ, ΑΠΘ, ΑΒΒ, ΕΥΑΘ και η Ergoncell.
Στο πλαίσιο του NEUTRON, ο Δήμος Κοζάνης θα εξετάσει πιο πράσινους τρόπους λειτουργίας του συστήματος τηλεθέρμανσης με βάση τα Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τις τεχνολογίες Αποθήκευσης Θερμικής Ενέργειας.
Αυτό το εγχείρημα είναι κρίσιμο για να γίνει το σύστημα θέρμανσής μας πιο βιώσιμο, εντάσσοντας την Κοζάνη στην ομάδα των Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων μέχρι το 2030!
Share

Comments are closed.