Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία κατώτερη του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, με αντικείμενο την: «Μελέτη σκοπιμότητας του έργου με τίτλο «δημιουργία ζώνης ενεργειακών εφαρμογών έκτασης περίπου 150 στρ εντός της έκτασης της πρώην ΑΕΒΑΛ και σε γειτνιάζον ακίνητο με το μελλοντικό ΒΙΟ.ΠΑ.Π»

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.