Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Μικτών Ανακυκλώσιμων Υλικών για το δεύτερο εξάμηνο του 2021

Our Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ)

Έχοντας υπόψη :

  • Την απόφαση 1/299/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
  • Την από 27/03/2008 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΑΑ Α.Ε. και της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

 

προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Ανακυκλώσιμων Υλικών για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας Προκήρυξης και στα Παραρτήματα αυτής.

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.