Προμήθεια τριών ηλεκτρικών οχημάτων για το έργο “Boosting Employment through Entrepreneurship in Circular Economy ” BeCircular το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “ Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020

Στο πλαίσιο του έργου “ Boosting Employment through Entrepreneurship in Circular Economy – BeCircular ” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “ Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ενισχύθηκε με τρία σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα ωφέλιμου φορτίου 300 κιλών. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  42.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Με την προσθήκη των τριών ηλεκτρικών οχημάτων θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ΔΙΑΔΥΜΑ σε θέματα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης αυτών, βελτιώνοντας δραστικά την καθημερινή λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ). Τα οχήματα θα μεταφέρουν είδη προς επαναχρησιμοποίηση από και προς τα ΚΔΕΥ βελτιώνοντας τη διασύνδεση αυτών.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ υλοποιεί το σχέδιο εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες, καθώς και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα επαναχρησιμοποίησης μετατρέποντας ουσιαστικά τα ΚΔΕΥ σε κέντρα επισκευής και επαναχρησιμοποίησης υλικών (Repair & Reuse centers).

Το έργο BECircular βασίζεται στην έννοια της κυκλικής οικονομίας και βιο-οικονομίας με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους μηχανικούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες και τεχνίτες αλλά και την κατάρτιση και προετοιμασία του νέου πληθυσμού σε θέματα επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας δεξιότητες και γνώσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε σε προηγούμενα έργα, όπου πραγματοποιήθηκε διερεύνηση του δυναμικού της βιο-οικονομίας στην περιοχή, καθώς και καταγραφή των υλικών που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την επισκευή τους ώστε να μην αποτελούν απόβλητα, το BECircular στοχεύει στην αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας στις περιοχές της ΠΕ Φλώρινας και της Πελαγονίας (Βόρεια Μακεδονία). Επίσης μέσω της αναβάθμισης της υφιστάμενης πλατφόρμας επαναχρησιμοποίησης υλικών που διαθέτει η ΔΙΑΔΥΜΑ, το BECircular θα προσπαθήσει να δώσει μια «διέξοδο» στην ανεργία και τις χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για νέους, υποστηρίζοντας τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή στους τομείς της Κυκλικής Οικονομίας και Βιο-οικονομίας μέσω βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Share

Comments are closed.