Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2) συγκροτημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα πλαίσια του έργου «Boosting Employment through Entrepreneurship in Circular Economy – BeCircular» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” και κωδικό «CN2-S.O 1.1-SC054» (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέo D 1.1.2 (Κωδικός ΟΠΣ: 5063490, Ενάριθμος έργου ΠΔΕ: 2022ΕΠ40560002)

Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς δείτε εδώ.

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.