2η Περιοδική Συνάντηση BеCircular Project

Η 2η Περιοδική Συνάντηση του BеCircular Project «Ενίσχυση της Απασχόλησης μέσω της Επιχειρηματικότητας στην Κυκλική Οικονομία» πραγματοποιήθηκε στο Prilep, στις 23 Φεβρουαρίου 2023. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Δημιουργίας της Οικονομικής Σχολής στο Prilep.

Η 2η Περιοδική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα κομβικό σημείο για το έργο, καθώς ήταν η δεύτερη συνάντηση που λάμβανε χώρα με το έργο να λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα, καθιστώντας την εξαιρετική ευκαιρία για όλους τους συνεργάτες να συναντηθούν προσωπικά με εκπροσώπους της Κοινής Γραμματείας Interreg IPA CBC Πρόγραμμα «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» για να παρουσιάσει τι έχει γίνει μέχρι τώρα και να συζητήσει λειτουργικά θέματα σχετικά με το έργο καθώς και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να εισαγάγει νέα μέλη της ομάδας έργου που θα συμμετάσχουν στο έργο, να συμφωνήσουν για το πώς θα συνεργαστούν αποτελεσματικά, να εδραιώσουν το υπόβαθρο του έργου καθώς και τις απαιτήσεις του, να συζητήσουν για τις δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, πιθανές αποκλίσεις και διορθωτικά μέτρα και δραστηριότητες που προβλέπονται στους επόμενους 6 μήνες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν.

2nd Periodic Meeting of BеCircular Project “Boosting Employment Through Entrepreneurship in Circular Economy”

The 2nd Periodic Meeting of BеCircular Project “Boosting Employment Through Entrepreneurship in Circular Economy” was held in Prilep, on the 23rd of February 2023. The meeting took place in the Entrepreneurship and Creative center in the Faculty of Economics in Prilep.

The 2nd Periodic Meeting took place at a pivotal point for the project, as it was the second meeting taking place with the project running at full capacity, making it a great opportunity for all patners to meet in person with representatives of Joint Secretariat Interreg IPA CBC Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” to present what is done till now and discuss operational issues regarding the project as well as the next steps they need to take.

Its purpose was to introduce new project team members that will participate in the project, agree on how to work together effectively, consolidate the project background as well as its requirements, discuss about activities implemented so far, potential deviations and corrective measures and activities foreseen in the next 6 months.

This project is co-funded by the European Union and by the National Funds of the participating countries.

Share

Comments are closed.