Διακήρυξη για την Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για την «Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης οχημάτων» CPV: 34330000-9, 34350000-5, 42913000-9, 34320000-6 Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ εκτιμώμενης αξίας 448.840,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.