Διαχείριση ΑΗΗΕ

Διαχείριση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Αποβλήτων


Τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχουν προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας, κυρίως λόγω της επικινδυνότητάς τους, της ταχείας αύξησης του όγκου τους που οφείλεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας, της αύξησης της ποικιλίας των προϊόντων και της μεγάλης αύξησης των πωλήσεων τους.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως ενιαία διαχειριστική ενότητα για τα ΑΗΗΕ, η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα για την Εναλλακτική Διαχείριση (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της «Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.» και της «Φωτοκύκλωσης Α.Ε, βάσει των διατάξεων του Ν. 2939/2001 και του Π.Δ. 117/2004 όπως ισχύουν, προωθεί τις ενέργειες για την εφαρμογή και λειτουργία ενός ορθολογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η συλλογή πραγματοποιείται με την τοποθέτηση σε κατάλληλα σημεία συλλογής, κατάλληλου μέσου συλλογής (container συλλογής ογκωδών συσκευών, πτυσσόμενα μεταλλικά παλετοκιβώτια, δοχεία plexiglas, κάδοι, metal box για λαμπτήρες, χαρτοκιβώτια κα).  Αδειοδοτημένοι συλλέκτες/μεταφορείς, αναλαμβάνουν τις μεταφορές των ΑΗΗΕ με τελικό προορισμό τα Κέντρα Συλλογής AHHE ‐ σημεία προσωρινής αποθήκευσης. Σημεία προσωρινής αποθήκευσης, όπου γίνεται η υποδοχή και αρχικός έλεγχος των AHHE και λειτουργούν υπό την επίβλεψη του ανάλογου ΣΕΔ, είναι και Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) της ΔΙΑΔΥΜΑ, όπου έχουν τοποθετηθεί και συγκεντρώνονται εντός ειδικών απορριμματοκιβωτίων τα ΑΗΗΕ που συλλέγουν οι δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, κατόπιν σχετικής συμφωνίας της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με το ΣΣΕΔ ΑΗΗΕ, της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. Τα συλλεγόμενα ΑΗΗΕ, ταξινομούνται και μεταφέρονται προς περαιτέρω επεξεργασία σε κατάλληλα αδειδοτημένες μονάδες επεξεργασίας.