ΚΕΟΔ

ΚΕΟΔ

Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης


Στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) βρίσκονται οι υποδομές του ΟΣΔΑ όπου γίνεται η τελική επεξεργασία και διάθεση του συνόλου των αποβλήτων που προέρχονται από τις ΤΜΔΑ. Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα να δεχθούν απ'ευθείας απόβλητα είτε από του Δήμους είτε από Ιδιώτες.

Οι ΚΕΟΔ αναπτύσσονται σε μία έκταση 830 στρεμμάτων η οποία από το 2015 ανήκει στην κυριότητα της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Εντός των ΚΕΟΔ βρίσκονται:

 • Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
 • Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για την διάθεση των υπολειμμάτων που προκύπτουν από τις διαδικασίες επεξεργασίας των συμβατικών αποβλήτων στην ΜΕΑ
 • Η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ
 • Το κτίριο διοίκησης της ΜΕΑ που περιλαμβάνει και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες ενημέρωσης και εκπαίδευσης
 • Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) (Α', Β' και Γ' κύτταρα - σε λειτουργία το Γ' Κύτταρο) για την διάθεση αποβλήτων που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να κατευθυνθούν στην ΜΕΑ, καθώς και υπολειμμάτων που προκύπτουν από τις διαδικασίες επεξεργασίας μη συμβατικών αποβλήτων στην ΜΕΑ
 • Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας που προέρχονται από την ΔσΠ
 • Η δεξαμενή αποθήκευσης Αποβλήτων Ελαίων (ΑΕ)
 • Η υποδομή διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων
 • Η Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης του βιοαερίου που προέρχεται από τα Α' και Β' κύτταρα του ΧΥΤΑ
 • Η Μονάδα Επεξεργασία Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) που εξυπηρετεί τις λοιπές ανάγκες των ΚΕΟΔ πλην ΜΕΑ και ΧΥΤΥ
 • Ο χώρος υπεδάφιας διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
 • Το κτίριο διοίκησης των ΚΕΟΔ
 • Υποδομές συντήρησης κινητού και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Αποθηκευτικοί χώροι

Συντεταγμένες: ΕΓΣΑ87: Χ: 314.881, Υ: 4.480.180
ΓΕΩΓΡΑΦ. ΣΥΝΤ. (WGS84): λ: 21ο 49' 7.05", φ: 40Ο 27' 15.44"
ΓΕΩΓΡΑΦ. ΣΥΝΤ. (WGS84 ΔΕΚΑΔΙΚΕΣ): λ: 21.81862430964, φ: 40.454288779836

ΑΔΑ ΑΕΠΟ : 6ΘΥ50-ΤΞΦ (2014), 6ΧΠΕ4653Π8-Φ9Ο (2017), 6ΡΤΨ4653Π8-16Χ (2019)

Αριθμός Μητρώου Εγκατάστασης ΗΜΑ: 4234-12 (ΚΔΑΥ), 4234-13 (ΧΥΤΑ), 4234-14 (Τεμαχισμός Ογκωδών), 4234-15 (ΧΥΤΥ), 4234-16 (ΜΕΑ), 4234-17 (Αποθήκευση Αποβλήτων Αμιάντου), 4234-18 (Αποθήκευση Αποβλήτων Ελαίων)