Πράσινο Ταμείο

Προγράμματα Πράσινου Ταμείου


Η ΔΙΑΔΥΜΑ στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων προώθησης της κυκλικής οικονομίας και ειδικότερα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του Πράσινου Ταμείου.