Πολιτική Ποιότητας

Η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και αποτελεί τον Περιφερειακό Φορέα της Δυτικής Μακεδονίας.

H Διοίκηση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Απορριμμάτων υψηλής ποιότητας αλλά και της μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, δεσμεύεται για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας μέσω της εφαρμογής των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSA 18001.

Βασική αρχή της εταιρίας αποτελεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών, και κυρίως των πελατών, ενώ παράλληλα δέσμευση αποτελεί η ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

ΟΡΑΜΑ μας είναι, να λειτουργούμε πάντα με υπευθυνότητα και υψηλό επαγγελματισμό και να ανταποκρινόμαστε στις ολοένα και αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών. Να δημιουργούμε επίσης τις προϋποθέσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, δίνοντας πάντα βάση στη γρήγορη και ποιοτική εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος και στην διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση ώστε να βρισκόμαστε στην αιχμή των εξελίξεων του κλάδου και το όνομά μας να είναι συνώνυμο με την Ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνιστάται:

 • στην άριστη οργάνωση
 • στη χρησιμοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας
 • στην απόλυτη συνέπεια στην ποιότητα και στο χρόνο εξυπηρέτησης
 • στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των πελατών
 • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Για την επίτευξη της στρατηγικής μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • Την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία καθώς και των άλλων νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της.
 • Την διασφάλιση της εκτέλεσης των λειτουργιών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης.
 • Τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών παρόχων και των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την αποτροπή οποιασδήποτε βλαπτικής μεταβολής και υποβάθμισης που θα μπορούσε να προκληθεί από τις λειτουργίες της εταιρείας μας.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση πόρων, τον περιορισμό της επίδρασης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
 • Την ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της και την παράλληλη αύξηση των προς ανακύκλωση υλικών, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση.
 • Την συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και την ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον τομέα λειτουργίας του, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι, να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος, να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι και να εξασφαλισθεί η βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Την διασφάλιση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, των συνεργατών της, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των πάσης φύσεως στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών αλλά και περιουσίας που δύναται να περιέλθουν σε γνώση της κατά την συνεργασία της με τους πελάτες, την διαχείριση τους αποκλειστικά από αρμόδια άτομα και βάσει δεοντολογίας καθώς και την μη κοινοποίηση τους σε τρίτα μέρη για κανένα λόγο.
 • Τη συνεχή προσπάθεια παραγωγής, εμπορίας και τοποθέτησης ποιοτικών προϊόντων με τελικό στόχο την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη.
 • Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών όσο και των συνθηκών εργασίας, του τρόπου αντιμετώπισης του περιβάλλοντος καθώς και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών.
 • Την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
 • Την τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωσή του Συστήματος.