ΤΜΔΑ

ΤΜΔΑ

Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων


Η Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) είναι μία αποκεντρωμένη εγκατάσταση στην οποία παραδίδονται τα στερεά απόβλητα που συλλέγονται από τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων ή/και από ιδιώτες.

Τα απόβλητα μεταφορτώνονται σε μεγαλύτερα οχήματα (συρμοί μεταφόρτωσης) καθώς και σε containers προκειμένου να μεταφερθούν είτε στις ΚΕΟΔ είτε σε άλλους αποδέκτες και χώρους τελικής διάθεσης.

Μία ΤΜΔΑ περιλαμβάνει:

α) Τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Υποδομή που αποτελείται από μία ανισόπεδη ράμπα και χοάνες για την μεταφόρτωση των αποβλήτων. Τρεις χοάνες για τις μεγάλες ΤΜΔΑ και δύο για τις μικρές.

β) Την Υποδομή Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Υποδομή που αποτελείται από μία ανισόπεδη ράμπα και χοάνες για την μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία προέρχονται από τα προγράμματα ΔσΠ. Στις ΤΜΔΑ κατά περίπτωση υπάρχουν containers για το χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα και βιοαπόβλητα.

γ) Το Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Υλικών

Εγκατάσταση στην οποία γίνεται ταξινόμηση, συντήρηση και επισκευή υλικών τα οποία δεν έχουν τελειώσει με τον κύκλο ζωής τους και εν συνεχεία διατίθενται σε ενδιαφερόμενους προς επαναχρησιμοποίηση

δ) Εξοπλισμό Αποθήκευσης Υλικών

Ο εξοπλισμός αποτελείτε από containers διαφόρων διαστάσεων στα οποία τοποθετούνται Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Ογκώδη αντικείμενα, Πράσινα και Απόβλητα Κήπων, Τηγανέλαια κ.ά.

Το ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει 10 ΤΜΔΑ στις περιοχές