Διαχείριση Σύμμεικτων ΑΣΑ

Διαχείριση Σύμμεικτων ΑΣΑ


Η μηχανική αποκομιδή των σύμμεικτων ΑΣΑ είναι στην ευθύνη της υπηρεσίας καθαριότητας του κάθε Δήμου και γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος και σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας. Η ΔΙΑΔΥΜΑ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην αποκομιδή των σύμμεικτων ΑΣΑ και την καθαραριότητα/οδοκοθαρισμό κοινόχρηστων χώρων στους Δήμους μετόχους της. Με τον ιδιόκτητο στόλο των απορριμματοφόρων οχημάτων της και εξειδικευμένο προσωπικό της, αναλαμβάνει να υποστηρίξει της δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα έλλειψης προσωπικού ή/και οχημάτων, στην εκτέλεση δρομολογίων αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων σε συνεχόμενη τακτική ή εποχική βάση.

Τα συλλεγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ παραδίδονται από τους Δήμους στις 10 Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ), που περιλαμβάνουν τις υποδομές Μεταφόρτωσης σύμμεικτων ΑΣΑ (όπως και των ανακυκλώσιμων, των ογκωδών, των ΑΗΗΕ, των πρασίνων, των βιοαποβλήτων κλπ). Η μεταφόρτωση γίνεται απευθείας από το δημοτικά απορριμματοφόρα σε κινητά συστήματα – ημιρυμουλκούμενα οχήματα με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης. Τα σύμμεικτα ΑΣΑ μεταφέρονται, προς επεξεργασία στη Μονάδα Μηχανικής & Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ).

Η ΜΕΑ χωροθετείται εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Απορριμμάτων και περιλαμβάνει:

α) Μονάδα Υποδοχής – Τροφοδοσίας σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων
β) Μονάδα Μηχανικής Διαλογής – Χειροδιαλογής
γ) Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας
ε) Μονάδα Εξευγενισμού (Ραφιναρία)
στ) Χώρος προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων
ζ) Λοιπές εγκαταστάσεις - υποδομές

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό ισοζύγιο μάζας των προϊόντων της ΜΕΑ, από την επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΑ, %
Χαρτιά4,36%
Μέταλλα1,74%
Πλαστικά7,40%
Κόμποστ22,53%
Απώλειες Πτητικών Στερεών -  Υγρασίας και Υγρών αποβλήτων προς επεξεργασία σε ΜΕΥΑ30,62%
Υπόλειμμα προς ΧΥΤΥ33,33%
Σύνολο100,00%

Τα μη αξιοποιήσιμα υπολείμματα της ΜΕΑ στην παρούσα φάση οδηγούνται προς υγ.ταφή στο ΧΥΤΥ. Τα ανακτώμενα υλικά προωθούνται ανακύκλωση – αξιοποίηση, ενώ το παραγόμενο compost χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό σε αποκαταστάσεις εδαφών και λατομικών χώρων.