Κέντρο Συλλογής Αποβλήτων Ελαίων

Κέντρο Συλλογής Αποβλήτων Ελαίων


Η ΔΙΑΔΥΜΑ σε συνεργασία με το ΣΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ, έχουν δημιουργήσει Κέντρο Συλλογής Αποβλήτων Ελαίων εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ). Το Κέντρο Συλλογής περιλαμβάνει μόνιμη μεταλλική δεξαμενή (προσωρινής) αποθήκευσης των αποβλήτων ελαίων χωρητικότητας 66 m3 (βάρους περί τους 60 tn) με περιμετρικό τοιχίο ασφαλείας. Ο χώρος φορτοεκφόρτωσής της είναι στεγασμένος, με δάπεδο βιομηχανικού τύπου, και σύστημα συλλογής υγρών με ελαιοσυλλέκτη προς τελική τους διάθεση στο δίκτυο αποχέτευσης των ΚΕΟΔ.

Τα απόβλητα ελαίων συγκεντρώνονται από τα σημεία παραγωγής αποβλήτων ελαίων (συνεργεία, βιομηχανίες κλπ) από την ΠΔΜ καθώς και από όμορες Περιφερειακές Ενότητες.