Μονάδα Διαλογής και Τεμαχισμού των Ογκωδών ΑΣΑ

Μονάδα Διαλογής και Τεμαχισμού των Ογκωδών ΑΣΑ


Η κατασκευή της Μονάδας ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, οπότε και λειτουργεί, με μέγιστη δυναμικότητά ως προς την επεξεργασία Ογκωδών ΑΣΑ, 5.100 τόνους/έτος. Η Μονάδα αποτελείται από τους παρακάτω κυρίως χώρους:

  • Χώρο υποδοχής ογκωδών αποβλήτων και χειροδιαλογής ή διαλογής με μηχανική αρπάγη ανακυκλώσιμων υλικών,
  • Μονάδα τεμαχισμού των ογκωδών, με σύστημα ανάκτησης μετάλλων
  • Χώρο προσωρινής αποθήκευσης λοιπών χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (π.χ. ελαστικών, γυαλιών, μετάλλων/scrap κλπ).

Στο χώρο καταλήγουν μέχρι σήμερα το σύνολο των ογκωδών αντικειμένων-αποβλήτων που συλλέγουν οι Δήμοι της ΠΔΜ και παραδίδουν στις 10 ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Η διαχείριση των ογκωδών στη μονάδα περιλαμβάνει αρχικά ανάκτηση χρήσιμων υλικών προς ανακύκλωση (με χειροδιαλογή ή με αρπάγη), μετέπειτα τεμαχισμό των ογκωδών με παράλληλα ανάκτηση μεταλλικών υλικών (μέσω ενσωματωμένου μαγνήτη που φέρει ο τεμαχιστής) και τέλος συγκέντρωση των τεμαχισμένων υλικών σε container. Τα ανακτώμενα υλικά (κυρίως πλαστικά, μέταλλα) οδηγούνται προς ανακύκλωση, ενώ τα τεμαχισμένα υλικά προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ. Διερευνάται συστηματικά η περαιτέρω διαχείριση των τεμαχισμένων υλικών προς ενεργειακή αξιοποίηση.