Διαχείριση Μη Επικινδύνων Αποβλήτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

Διαχείριση Μη Επικινδύνων Αποβλήτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων


Με την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ, το υφιστάμενο και εν λειτουργία κύτταρο Γ΄ του ΧΥΤΑ χρησιμοποιείται για τη συνδιάθεση προσομοιούμενων με τα αστικά στερεά και λοιπά μη επικινδύνων βιομηχανικών ή άλλης προέλευσης αποβλήτα, στους κωδικούς ΕΚΑ για τους οποίους θα λαμβάνεται περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Η διάθεση των μη επικινδύνων βιομηχανικών γίνεται αποδεκτή στα κύτταρα Γ’ και Δ’ (με την επέκταση τους, η οποία πρέπει να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά), μόνο αν για τα απόβλητα αυτά δεν δύναται να εφαρμοστούν διεργασίες αξιοποίησής τους και πληρούνται τα κριτήρια αποδοχής τους σε ΧΥΤ μη επικινδύνων αποβλήτων της Απόφασης 2003/33/ΕΚ.