Εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) ιδρύθηκε το 1998 και είναι ο Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο


Κύριο αντικείμενο της Εταιρίας, είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία του Περιφερειακού Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας, με την εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης, για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ελαχιστοποιώντας το κόστος για τον πολίτη.

Ιστορικό


1997

Πρώτη Αναφορά

Η πρώτη αναφορά για την ανάγκη σύστασης ενός Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Δυτική Μακεδονία, γίνεται ταυτόχρονα με την έγκριση του πρώτου Περιφερειακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 3/2/1997.
1998

Ίδρυση

Τον Μάιο του 1998 (ΦΕΚ 2506/18-5-1998) ιδρύεται η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, με διακριτικό τίτλο ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., με την συμμετοχή των 61 "Καποδιστριακών" Δήμων και Κοινοτήτων της περιφέρειας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες διαδημοτικές συνεργασίες σε επίπεδο χώρας.
2001

Έναρξη της Υλοποίησης του ΟΣΔΑ

Τον Δεκέμβριο του έτους, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για τα έργα της Α΄ Φάσης του ΟΣΔΑ. 13 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής.
2005

Έναρξη Λειτουργίας του ΟΣΔΑ

Το Ιούλιο του 2005 τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των εγκαταστάσεων του ΟΣΔΑ. Ένα κεντροβαρικό σύστημα που αποτελείται από 10 περιφερειακές Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) και μία Κεντρική Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ). Το σύνολο το απορριμμάτων οδηγείται προς υγειονομική ταφή ενώ ταυτόχρονα παύει η λειτουργία 207 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).
2007

Πρώτη Πρωτιά

Καταγράφεται η πρώτη πρωτιά για την Δυτική Μακεδονία, καθώς στο τέλος του 2007 ολοκληρώθηκαν όλα τα έργα αποκατάστασης των 207 ΧΑΔΑ κάνοντας την περιφέρεια την πρώτη σε επίπεδο χώρας που απαλλάχτηκε από το αίσχος των ανεξέλεγκτων χωματερών.
Τον Μάρτιο ξεκινά η διαδικασία για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων με τις διατάξεις των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
2009

Διαλογή στην Πηγή

Ξεκινά η εφαρμογή προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για τα τέσσερα ρεύματα των υλικών συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί), με ξεχωριστό κάδο για κάθε ένα από αυτά.
2015

Υπογράφεται η Σύμβασης Σύμπραξης (ΣΣ)

Την 10η Ιουνίου, υπογράφεται η Σύμβαση Σύμπραξης μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και της ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων.
2016

Αλλάζουμε Συνήθειες

Ξεκινούν τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για τα ρεύματα των βιοαποβλήτων και των τηγανελαίων.
2017

Το Τέλος της Υγειονομικής Ταφής

Το τέλος της Υγειονομικής Ταφής Στην Δυτική Μακεδονία είναι γεγονός. Την 10η Ιουνίου - ακριβώς δύο χρόνια μετά την υπογραφή της ΣΣ - ξεκινά η εμπορική λειτουργία της ΜΕΑ. Η Δυτική Μακεδονία καταγράφει την δεύτερη πρωτιά αφού είναι η μοναδική περιφέρεια που επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
2020

Επαναχρησιμοποίηση

Η Δυτική Μακεδονία περνάει στην εποχή της επαναχρησιμοποίησης. Ξεκινά η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) στην Καστοριά και στην Φλώρινα.

Μέτοχοι

Μέτοχοι της Εταιρείας σήμερα είναι οι 13 Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Αμυνταίου, Άργους Ορεστικού, Βελβενδού, Βοΐου, Γρεβενών, Δεσκάτης, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Νεστορίου, Πρεσπών, Σερβίων & Φλώρινας.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ αντιστοιχεί σε 22.500 μετοχές, οι οποίες κατανέμονται στους Δήμους ως εξής


ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Αμυνταίου 1.346 5,98
Άργους Ορεστικού 936 4,16
Βελβενδού 273 1,22
Βοΐου 1.458 6,48
Γρεβενών 2.055 9,13
Δεσκάτης 464 2,06
Εορδαίας 3.616 16,07
Καστοριάς 2.845 12,65
Κοζάνης 5.662 25,17
Νεστορίου 210 0,93
Πρεσπών 124 0,55
Σερβίων 903 4,01
Φλώρινας 2.608 11,59

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.


Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας - όπως αυτό προέκυψε με την υπ' αρ. 1/50/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί εκλογής των μελών του ΔΣ και την υπ' αρ. 1/341/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα, είναι: