Διαχείριση ΜΠΕΑ

Διαχείριση ΜΠΕΑ


Τα ΜΠΕΑ είναι οι Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων που εμπεριέχονται στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). Τα ΜΠΕΑ από τα ΑΣΑ, ομαδοποιούνται ως προς τους τρόπους συλλογής και διαχείρισής τους, στις ακόλουθες τρεις (3) υπο-ομάδες, με στόχο την κατάλληλη διαχείρισή τους:

  • ΜΠΕΑ που εμπίπτουν σε ΣΣΕΔ
  • Λοιπά ΜΠΕΑ (που δεν εμπίπτουν σε ΣΣΕΔ)
  • Οικιακά ιατρικά απόβλητα

ΜΠΕΑ που εμπίπτουν σε ΣΣΕΔ

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται:

- οι μικρές ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές,
- οι λαμπτήρες φθορισμού και χαμηλής κατανάλωσης, καθώς και
- οι ηλεκτρικές στήλες οικιακού τύπου,

των οποίων η διαχείριση εμπίπτει σε ΣΣΕΔ.

Λοιπά ΜΠΕΑ (που δεν εμπίπτουν σε ΣΣΕΔ)

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται:

- τα απόβλητα κενών συσκευασιών που περιέχουν μικρές ποσότητες καταλοίπων επικίνδυνων ουσιών (<10%) ή έχουν έρθει σε επαφή με αυτές,
- τα επικίνδυνα δομικά υλικά με τις συσκευασίες τους (από χρώματα, κόλλες βερνίκια, λοιπά υλικάπου περιέχουν διαλύτες),
- τα χημικά απόβλητα με τις συσκευασίες τους (βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά, απολυμαντικά και απορρυπαντικά),
- τα δοχεία υπό πίεση (αεροζόλ κ.λπ. και οι πυροσβεστήρες που δεν αναγομώνονται),
- τα εκτυπωτικά απόβλητα (μελάνια/μελανοδοχεία, toner),

Οικιακά ιατρικά απόβλητα

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται τα ιατρικά απόβλητα της κατηγορίας Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και ειδικότερα:

- τα αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες),
- τα μολυσματικά απόβλητα της κατ’ οίκον νοσηλείας (γάζες, καθετήρες κ.λπ.) και
- άλλα επικίνδυνα απόβλητα (ληγμένα φάρμακα, υδραργυρικά θερμόμετρα).

Η ΔΙΑΔΥΜΑ σχεδιάζει, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE18-IP CEI-Greece Circular Economy Implementation in Greece, την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένο προγράμματος χωριστής συλλογής και ορθής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, με σκοπό την απομάκρυνσή τους από το ρεύμα των σύμμεικτων ΑΣΑ.