Η Σύμβαση ΣΔΙΤ

Η Σύμβαση Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», υπεγράφη στις 10/6/2015 μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και της ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης - ΙΦΣ).

Ιστορικό


2006

Εξειδικευμένος Σύμβουλος

Με χρηματοδότηση από το Υπουργικό σκέλος του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" προσλαμβάνεται Εξειδικευμένος Σύμβουλος για την υποστήριξη της ΔΙΑΔΥΜΑ σε θέματα ΣΔΙΤ
2007

Αίτηση υλοποίησης

Τον Μάρτιο υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής υλοποίησης του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 "Περί ΣΔΙΤ"
2007

Ένταξη έργου

Στις 2 Αυγούστου με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ το έργο εντάσσεται στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Έργων
2009

Προετοιμασία δημοπράτησης

Τον Μάρτιο προσλαμβάνεται από την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) Χρηματοοικονομικός-Τεχνικός-Νομικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της ΔΙΑΔΥΜΑ κατά την δημοπράτηση του έργου
2011

Δημοπράτηση έργου

Στις αρχές του έτους δημοπρατείται η Α' Φάση του διαγωνισμού η οποία ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του ίδιου έτους με την επιλογή έξι (6) Υποψηφίων Αναδόχων οι οποίοι προκρίνονται για την ΄Β Φάση
2012

Κατάθεση δεσμευτικών προσφορών

Τον Μάιο ξεκινά η ΄Β Φάση του διαγωνισμού και στις 28-12-12 κατατίθενται τρεις (3) δεσμευτικές προσφορές
2013

Προσωρινός ΙΦΣ

Τον Δεκέμβριο, μετά από απόφαση του ΣτΕ, ανακηρύσσεται προσωρινός ΙΦΣ η Ένωση Εταιρειών ‹‹ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΩΡ››
2014

Οριστικός ΙΦΣ

Τον Δεκέμβριο, μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την οριστικοποίηση των σχεδίων της Σύμβασης Σύμπραξης καθώς και των λοιπόν χρηματοδοτικών συμβάσεων, ανακηρύσσεται οριστικός ΙΦΣ η Ένωση Εταιριών ‹‹ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΗΛΕΚΤΩΡ›› και τα στοιχεία του διαγωνισμού αποστέλλονται για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο
2015

Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τον Φεβρουάριο του 2015 το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 28/2015 Πράξη του, αποφαίνεται ότι ‹‹Δεν κωλύεται ›› η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης
2015

Υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης

Στις 10 Ιουνίου υπογράφεται η Σύμβαση Σύμπραξης
2017

Εκκίνηση Εμπορικής Λειτουργίας

Στις 10 Ιουνίου ξεκινά η "Εμπορική Λειτουργία" της ΜΕΑ.

Αντικείμενο


Αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση και κατασκευή:

α) της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων/έτος,
β) του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ικανό να δεχθεί τα υπολείμματα της ΜΕΑ για 30 χρόνια και
γ) της νέας Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Κοζάνης
καθώς και η λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των υποδομών του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας για 25 χρόνια.

Είναι μία μονάδα Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ) η οποία περιλαμβάνει: μηχανική διαλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και οργανικά, ακολουθεί μηχανική επεξεργασία και διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών σε ρεύματα με ευρεία χρήση οπτικών, βαρυτικών και βαλλιστικών διαχωριστών ενώ το οργανικό κλάσμα υπόκειται σε αερόβια επεξεργασία και κομποστοποίηση σε κλειστά κουτιά.

Η ΜΕΑ κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευέλικτη:

α) στις εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων
β) στη σύσταση των εισερχόμενων αποβλήτων (ανάλογα την εκτροπή από ΔσΠ) και
γ) στο είδος των εισερχόμενων αποβλήτων, καθώς μπορεί να δεχτεί και προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα.

Χρηματοδότηση


Το έργο υλοποιείται με τις διατάξεις του Ν.3389/2005 περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και αποτέλεσε το πρώτο έργο ανταποδοτικού χαρακτήρα που υλοποιήθηκε στη Ελλάδα με αυτή την διαδικασία.

Η χρηματοδότηση των έργων υποδομής προήλθε με την μόχλευση πόρων από:

· την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (13,0 εκ. ευρώ),

· το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica (13,0 εκ. ευρώ) – ποσό το οποίο θα επιστρέψει ξανά στην Δυτική Μακεδονία για επανεπένδυση,

· την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (6,0 εκ. ευρώ),

· ίδια κεφάλαια ύψους 17,0 εκ. ευρώ του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ.

Η Εμπορική Λειτουργία της ΜΕΑ ξεκίνησε στις 10/6/2017 - δύο χρόνια ακριβώς μετά την υπογραφή της Σ.Σ. και χωρίς ούτε μία μέρα καθυστέρηση - και έδωσε την δυνατότητα στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ να εξασφαλίσει την επεξεργασία του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Δυτική Μακεδονία.

Με την λειτουργία της ΜΕΑ η Δυτική Μακεδονία έγινε η πρώτη περιφέρεια που πέτυχε το στόχο της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ, για την επεξεργασία του βιοαποδομίσιμου κλάσματος των απορριμμάτων και μάλιστα υπερκάλυψε τον στόχο καθώς η μονάδα επιτυγχάνει επεξεργασία >80% έναντι του στόχου 65%.

Η ΜΕΑ σε αριθμούς


Τρείς είναι οι βασικοί στόχοι απόδοσης της ΜΕΑ και της Σ.Σ.

· Εκτροπή ΒιοΑποδομήσιμων Αποβλήτων (ΒΑΑ) από Υγειονομική Ταφή σε ποσοστό >80%
· Εκτροπή Αποβλήτων από την Υγειονομική Ταφή (ΥΤ) σε ποσοστό <35,96%
· Ανάκτηση Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ) των Συμβατικών Αποβλήτων σε ποσοστό >35%

Στόχοι 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Εκτροπή ΒΑΑ > 80% 86,40% 86,32% 85,29% 88,09% 85,70% 86,58% 88,68%
Εκτροπή από ΥΤ < 35,96% 32,77% 33,87% 35,56% 34,25% 33,50% 35,56% 35,44%
Ανάκτηση ΑΥ > 35% 35,92% 38,44% 41,44% 41,80% 37,58% 39,54% 38,32%

Βραβεία


Η εν λόγω Σ.Σ. αποτέλεσε το πρώτο έργο ανταποδοτικού χαρακτήρα που υλοποιήθηκε με αυτό το τρόπο σε επίπεδο χώρας και γι'αυτό έχει συμπεριληφθεί ως "Καλή Πρακτική" στην ιστοσελίδα InvestEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://europa.eu/investeu/projects/west-macedonia-waste-management_el), ενώ έχει αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το 2013, μετά από τρίμηνη αξιολόγηση, βραβεύτηκε  ως "Συμφωνία της Χρονιάς για τα Απόβλητα", στα πλαίσια του προγράμματος βράβευσης «Ετήσιο Βραβείο Χρηματοδότησης» από το έγκριτο οικονομικό περιοδικό World Finance.

Το 2017 απέσπασε την διάκριση WINNER στην κατηγορία "Waste Partnership" των βραβείων "Waste & Recycling Awards 2017",  για την "Επιτυχή υλοποίηση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων με Σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα"

Το 2019 απέσπασε το βραβείο "Επεξεργασία Βιοαποδομήσιμου Κλάσματος", στην κατηγορία Αστικά Στερεά Απόβλητα στα πλαίσια των Greek Green Awards 2019 του Verde.tec Forum.