Πράσινα Σημεία

Πράσινα Σημεία


Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ που εγκρίθηκε με την ΠΥΣ  49/2015 (ΦΕΚ 174/Α) απαιτείται η δημιουργία ενός (1) τουλάχιστον Πράσινου Σημείου ανά Δήμο, έως το 2020.  Βασικός σκοπός των Πράσινων Σημείων (Π.Σ.) είναι η χωριστή συλλογή διάφορων κατηγοριών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, προκειμένου να προωθηθούν προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Τα Πράσινα Σημεία οργανώνονται με την ευθύνη των Δήμων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα δημοτικά Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) και το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ. Στα Πράσινα Σημεία μπορούν εκτός από τις δημοτικές υπηρεσίες και οι πολίτες, οι φορείς και οι επιχειρήσεις να προσκομίζουν και να εναποθέτουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, είτε απόβλητα για ανακύκλωση ή και ειδική διαχείριση, είτε αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση. Στα Πράσινα Σημεία γίνεται μια πρώτη διαλογή και ταξινόμηση των υλικών σε επαναχρησιμοποιήσιμα και σε ανακυκλώσιμα. Τα Πράσινα Σημεία μπορούν να ποικίλουν σε μέγεθος, με ή χωρίς ιδιαίτερες υποδομές. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚ 1412/Β) κατατάσσονται σε:

 • Πράσινα Σημεία, εντός ή εκτός οικισμών και ειδικότερα στα
  • Μικρά Πράσινα Σημεία και
  • Μεγάλα Πράσινα Σημεία
 • Κέντρα Ανακύκλωση, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), που είναι Μικρό Πράσινο Σημείο σε συνδυασμό με υποδομές και δράσεις εκπαίδευσης στη ΔσΠ και ενσωμάτωση πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας
 • Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ) ή Πράσινα Σημεία Γειτονιάς
 • Κινητά Πράσινα Σημεία (ΚΙΠΣ)

Σύμφωνα με:

- τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας (απόφαση περιφερειακού συμβουλίου 286/2016, ΚΥΑ 61489/5303/19-12-2016, ΦΕΚ 4151/Β/21-12-2016) και
- τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην ΠΔΜ προβλέπεται να υλοποιηθούν:

Πράσινα Σημεία Γειτονιάς

Θα καθοριστούν από τους Δήμους, κατόπιν μελέτης - έρευνας πεδίου που θα υλοποιήσουν οι ίδιοι οι Δήμοι το επόμενο διάστημα.

Μικρά Πράσινα Σημεία

Προτείνεται να αναπτυχθούν, λαμβάνοντας υπόψη και τα ΤΣΔΑ:

 • Κατασκευή 6 Μικρών Πράσινων Σημείων στους μεγάλους οικισμούς της ΠΔΜ (>10.000 κατοίκους: 2 Κοζάνη, 1 Πτολεμαΐδα, 1 Καστοριά, 1 Γρεβενά, 1 Φλώρινα). Τα Πράσινα αυτά Σημεία προτείνεται να μετατραπούν και σε ΚΑΕΔΙΣΠ.
 • Κατασκευή 7 Μικρών Πράσινων Σημείων στις έδρες λοιπών Δήμων της ΠΔΜ (1 Σιάτιστα, 1 Σέρβια, 1 Δεσκάτη, 1 Άργος Ορεστικό, 1 Αμύνταιο, 1 Νεστόριο, 1 Πρέσπες). Στους Δήμους Νεστορίου και Πρεσπών δύναται να υλοποιηθούν εναλλακτικά Μεγάλα Π.Σ. και Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π. (Κέντρο Ανακύκλωσης & Ενημέρωσης για την Διαλογή στην Πηγή).
 • Κατασκευή Μικρών Πράσινων Σημείων σε βασικούς οικισμούς της ΠΔΜ (>2.000 κατοίκους: 1 Νεάπολη, 1 Αιανή, 1 Κρόκος, 1 Βελβεντό, 1 Μεσοποταμιά, κλπ)

Μεγάλα Πράσινα Σημεία

 • Κατασκευή Μεγάλων Πράσινων Σημείων (με επέκταση υποδομών στις υφιστάμενες 10 ΤΜΔΑ). Οι υποδομές είναι σε λειτουργία ήδη από το 2018 από τη ΔΙΑΔΥΜΑ.
  Συγκεκριμένα στις 10 ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ συλλέγονται ήδη χωριστά:
  • Τα 4 ρεύματα Ανακυκλώσιμων Υλικών (Χαρτιά, Πλαστικά, Μέταλλα, Γυαλιά).
  • Τα Πράσινα Απόβλητα κήπων/πάρκων.
  • Τα Ογκώδη Απόβλητα (είδη επίπλωσης, στρώματα κλπ).
  • Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και οι λαμπτήρες.
  • Βρώσιμα έλαια & λίπη
  • Κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα (ρούχα, κουρτίνες, χαλιά κλπ)

Κινητά Πράσινα Σημεία

 • Προμήθεια εξοπλισμού κινητών πράσινων σημείων, αξιοποιώντας κατά προτεραιότητα τον υφιστάμενο κινητό εξοπλισμό – στόλο οχημάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ. Η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει προμηθευτεί 2 κινητά Πράσινα Σημεία στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Green Point MOB του INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, τα οποία είναι ήδη σε λειτουργία.
  Τα Κινητά Πράσινα Σημεία εξυπηρετούν μικρούς, απομακρυσμένους και εποχικούς (κατοικήσιμοι μόνο θερινούς μήνες) οικισμούς, στους οποίους δεν υπάρχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σταθερό Πράσινο Σημείο. Ο ρόλος τους, εκτός από της συλλογής υλικών για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, θα είναι και ενημερωτικός – εκπαιδευτικός.

Η υλοποίηση των εγκαταστάσεων των Πράσινων Σημείων, θα συνοδευτεί από τα εξής:

 • Ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων - πληροφοριακού συστήματος, με την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την διαχείριση και αξιοποίηση των υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. Η βάση δεδομένων θα είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν για υλικά (εν δυνάμει απόβλητα) που διαθέτουν και δεν χρειάζονται, αλλά και να ενημερώνονται προκειμένου να παραλάβουν υλικά προς επαναχρησιμοποίηση από τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών. Η λειτουργία των Πράσινων Σημείων και των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών, θα διερευνηθεί η δυνατότητα να διαχειρίζονται από φορείς κοινωνικής οικονομίας. Παράλληλα θα μπορούν να λειτουργούν και ως ΚΑΕΔΙΣΠ.
 • Επίσης θα διερευνηθεί η δυνατότητας σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων χορήγησης ανταποδοτικών κινήτρων (πχ κάρτα ανακυκλωτή) σε πολίτες και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη ΔσΠ, την Ανακύκλωση και την Επαναχρησιμοποίηση, μέσω των Πράσινων Σημείων.