Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Υλικών


Στο σύνολο των 13 Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζεται πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για τα ανακυκλώσιμα υλικά και υλικά συσκευασίας: Χαρτιά, Πλαστικά, Γυαλιά, Μέταλλα.

Για το πρόγραμμα αυτό υπάρχει σε ισχύ από το 2009, συμφωνητικό συνεργασίας της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ¨Ανακύκλωση¨ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.).

Η διαφοροποίηση σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, έγκειται στο γεγονός ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται από το 2009, ένα πρόγραμμα ΔσΠ Ανακυκλώσιμων Υλικών, με τέσσερις διακριτούς κάδους ανακύκλωσης, έναν ξεχωριστό για κάθε υλικό:

  • ο κάδος ανακύκλωσης με το Μπλε καπάκι για τα Χαρτιά
  • ο κάδος ανακύκλωσης με το Γαλάζιο καπάκι για τα Πλαστικά
  • ο κάδος ανακύκλωσης με το Κίτρινο καπάκι για τα Γυαλιά και
  • ο κάδος ανακύκλωσης με το Κόκκινο καπάκι για τα Μέταλλα.

Στο σύνολο των Δήμων υπάρχουν στην παρούσα φάση, τοποθετημένοι περί τους  5.000 κάδους ανακύκλωσης συνολικά (1.700 κάδοι για Χαρτιά με μπλε καπάκι, 1.300 κάδοι για Πλαστικά με γαλάζιο καπάκι, 1.000 κάδοι για Γυαλιά με κίτρινο καπάκι και 1.000 κάδοι για Μέταλλα με κόκκινο καπάκι). Κάθε θέση, με περισσότερους από έναν κάδο ανακύκλωσης, συνιστά μία διακριτή Θέση Ανακύκλωσης (συνολικά υπάρχουν περί της 1.500 θέσεις Ανακύκλωσης σε ολόκληρη την Περιφέρεια). Στόχος είναι τα επόμενα έτη, θα αναπτυχθούν συνολικά 3.000 Θέσεις Ανακύκλωσης, με την κάθε θέση να έχει διακριτό κάδο ανακύκλωσης και για τα 4 βασικά Ανακυκλώσιμα Υλικά (Χαρτιά, Πλαστικά, Γυαλιά, Μέταλλα).

Την ευθύνη της εξυπηρέτησης – αποκομιδής των κάδων ανακύκλωσης έχουν οι Δήμοι. Η εξυπηρέτηση των κάδων, γίνεται σε τακτική εβδομαδιαία επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ η συλλογή γίνεται με διακριτά δρομολόγια, με στόχο τη μεγιστοποίηση της καθαρότητας των ανακτώμενων υλικών. Η ΔΙΑΔΥΜΑ υποστηρίζει το έργο της αποκομιδής των κάδων ανακύκλωσης για λογαριασμό των Δήμων. Στην παρούσα φάση, κατόπιν προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμων και ΔΙΑΔΥΜΑ, η ΔΙΑΔΥΜΑ εξυπηρετεί με υπηρεσίες μηχανικής αποκομιδής περί το 50% των τοποθετημένων κάδων ανακύκλωσης.

Το σύνολο των διακριτά (ανά ρεύμα υλικού) συλλεγόμενων Ανακυκλώσιμων Υλικών, από τους αντίστοιχους κάδους, οδηγούνται από τον κάθε Δήμο στην εκάστοτε Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) , με σκοπό την μεταφόρτωσής τους και την αποθήκευση τους εν αναμονή της μεταφοράς τους προς το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Η μεταφόρτωση των ΑΥ από τα απορριμματοφόρα συλλογής των κάδων ανακύκλωσης, γίνεται σε ειδικά απορριμματοκιβώτια (containers), με ή χωρίς σύστημα συμπίεσης.

Στο ΚΔΑΥ, όπου καταλήγουν τα συλλεγόμενα ΑΥ από τη ΔσΠ, γίνεται και πάλι διακριτά - ανά ρεύμα υλικού, η διαλογή των υλικών (μικρο-χειροδιαλογή για την απομάκρυνση ξένων υλών) και η δεματοποίησή τους ή η απευθείας φόρτωσή τους σε ειδικά απορριμματοκιβώτα, έτοιμα προς αποστολή σε μονάδες ανακύκλωσης – αξιοποίησης.

Το πρόγραμμα της ΔσΠ που εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα των μπλε κάδων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας που εφαρμόζεται στην υπόλοιπη χώρα. Τα Ανακυκλώσιμα Υλικά που συλλέγονται στην Δυτική Μακεδονία από τους κάδους ανακύκλωσης των 4 ρευμάτων (Χαρτιά, Πλαστικά, Γυαλιά, Μέταλλα), έχουν καθαρότητα που ξεπερνά το 95%. Από την μικροδιαλογή στο ΚΔΑΥ ανά ρεύμα υλικού, προκύπτουν πάλι κατά βάση υλικά συσκευασίας που και αυτά αξιοποιούνται με το σωστό ρεύμα. Συνεπώς, τα μη αξιοποιήσιμα υπολείμματα του ΚΔΑΥ, που τελικώς οδηγούνται προς υγ.ταφή, είναι σε πολύ μικρές ποσότητες και ποσοστιαία περί το 2%.