ΧΥΤΑ

ΧΥΤΑ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων


Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από δύο (2) διακριτές μεταξύ τους λεκάνες υγειονομικής ταφής, η καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από δύο (2) κύτταρα, σύνολο τέσσαρα (4) κύτταρα Α, Β, Γ & Δ.

Η πρώτη λεκάνη υγ. ταφής περιλαμβάνει τα κύτταρα Α & Β και είναι συνολικής επιφάνειας 85 στρέμματα. Τα κύτταρα αυτά λειτούργησαν από τον Ιούλιο του 2005 μέχρι τον Ιούνιο του 2017 με χωρητικότητα 1.466.000 κ.μ. και δυναμικότητά 120.000 τόνοι/έτος σύμμεικτων και προσομοιούμενων σε αυτά ΑΣΑ. Τα κύτταρα αυτά έχουν σταματήσει να λειτουργούν από τις αρχές Ιουνίου 2017 και έχει ήδη γίνει η προσωρινή τελική κάλυψή τους.

Η δεύτερη λεκάνη υγ. ταφής περιλαμβάνει τα κύτταρα Γ & Δ και είναι συνολικής επιφάνειας 72,6 στρέμματα. Το 2015 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Γ και μέρους του Δ κυττάρου με συνολική χωρητικότητα 955.000 κ.μ. και δυναμικότητα αυτών 120.000 τόνοι/έτος. Η χωρητικότητα των ήδη κατασκευασμένων κυττάρων  είναι 655.00 κ.μ. και η επιφάνεια που καταλαμβάνεται είναι 55 στρ. από τα συνολικά 72,6 στρ.

Τα κύτταρα Α & Β του ΧΥΤΑ λειτούργησαν ως ΧΥΤΑ σύμμεικτων ΑΣΑ των Δήμων της ΠΔΜ μέχρι τη χρονική στιγμή που τέθηκε σε λειτουργία η ΜΕΑ και ο ΧΥΤΥ, τον Ιούνιο 2017 και έκτοτε διατίθεται μη επικίνδυνα βιομηχανικά και απόβλητα που προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και υπολείμματα της μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ Δήμων εκτός ΠΔΜ στη ΜΕΑ.

Ο ΧΥΤΑ διαθέτει υποστηρικτικές υποδομές και εγκαταστάσεις όπως η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) με δευτεροβάθμια επεξεργασία (σε σύστημα SBR) και τριτοβάθμια επεξεργασία (σε μονάδα αντίστροφής όσμωσης RO), συνεργείο συντήρησης κινητού εξοπλισμού, πλυντήριο οχημάτων, μονάδα εφοδιασμού με υγρά καύσιμα, ζυγιστήριο μετά του φυλακίου του και κτίριο διοίκησης με αυτόνομα εργαστήριο φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων.