Χώρος Αποθήκευσης Αποβλήτων Αμιάντου

Χώρος Αποθήκευσης Αποβλήτων Αμιάντου


Ο Χώρος Αποθήκευσης Αποβλήτων Αμιάντου χωροθετείται σε ειδικά διαμορφωμένη έκταση εμβαδού 12,35 στρ. στη βορειοανατολική πλευρά της υφιστάμενης λεκάνης υγειονομικής ταφής των κυττάρων Γ και Δ του ΧΥΤΑ. Τα προς αποθήκευση απόβλητα αφορούν υλικά μη εύθρυπτου αμιάντου (κωδικοί ΕΚΑ 17.06.01*, 17.06.05*) μέγιστης ποσότητας 15.000 tn, που προέρχονται από εργασίες αποξήλωσης των παλιών εγκαταστάσεων της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα απόβλητα αμιάντου που εισέρχονται προς αποθήκευση, είναι συσκευασμένα σε ειδικούς σάκους, κατάλληλους για τη μεταφορά αμιαντούχων υλικών τύπου 5Η4 που φέρουν σήμανση ευανάγνωστη και ανεξίτηλη με τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κανονισμός REACH). Η αποθήκευση των αποβλήτων θα γίνει με στοίβαξη καθ΄ ύψος, ενώ τα συσκευασμένα απόβλητα θα βρίσκονται επί παλετών. Τα αποθηκευμένα απόβλητα αμιάντου καλύπτονται (πέραν της εσωτερικής συσκευασίας τους) με ειδικά φύλλα γεωμεμβράνης πάχους και γεωυφάσματος προστασίας. Η αποθήκευση λαμβάνει χώρα για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους, μεχρι την τελική διάθεσή τους προς υγειονομική ταφή σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤ αποβλήτων αμιάντου (ΧΥΤΑΜ).