Δράσεις

Δράσεις


Έργα - Προμήθειες - Μελέτες - Υπηρεσίες


Περιβαλλοντική εκπαίδευση


H ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ως ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εστιάζει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς με στόχο την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Εταιρεία αναπτύσσει προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνεται σε μαθητές τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσαρμόζεται ανάλογα με τις μαθησιακές ικανότητες τους.