Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών

Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών


Η δημιουργία των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών, αποτελεί μια δραστηριότητα, που στόχο έχει:

 • Να προωθηθεί σταδιακά και να τεθούν σε εφαρμογή οι δράσεις Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, όπως απαιτεί η κείμενη (κοινοτική και εθνική) νομοθεσία. Ως «πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, επιτυγχάνοντας α) τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, β) τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και γ) τη μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα.
 • Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει του πολίτες (δημότες εξυπηρετούμενης περιοχής από το Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Υλικών) για την ανάγκη μείωσης της παραγωγής αποβλήτων.
 • Να βελτιώσει την καταναλωτική συμπεριφορά, προωθώντας τη βιώσιμη κατανάλωση.
 • Να αυξήσει τη διάρκεια ζωής των αγαθών, υλικών και προϊόντων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης.
 • Να τεθούν οι βάσεις για την σταδιακή εφαρμογή προγραμμάτων ‘Πληρώνω Όσο Πετάω’ για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών, που θα χωροθετηθούν εντός ή κατ΄ επέκταση των υφιστάμενων ΤΜΔΑ (Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών), θα αποτελούν μια απλή κτιριακή υποδομή για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση των υλικών, τα οποία θα διαθέτουν και χώρους έκθεσης των υλικών. Η λειτουργία τους γίνεται από τη ΔΙΑΔΥΜΑ με τη συνεργασία των Δήμων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης και από φορείς της κοινωνικής οικονομίας. Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών έχουν εκτός των άλλων και ενημερωτικό – εκπαιδευτικό ρόλο. Στις εγκαταστάσεις τους προβλέπεται να οργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις για ανταλλαγή υλικών, θεματικές γιορτές/παζάρια υλικών προς επαναχρησιμοποίηση και άλλες τέτοιες δράσεις που θα συνδράμουν ουσιαστικά στην αλλαγή της νοοτροπίας και της αντίληψης των πολιτών περί της διαχείρισης των απορριμμάτων και της χρησιμότητάς των υλικών. Ο κάθε πολίτης θα μπορεί είτε να παραδίδει αντικείμενα που (δεν είναι απόβλητα) και δεν τα χρειάζεται, είτε να αποκτά υλικά από τους χώρους των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών. Το σύνολο των υλικών που θα συγκεντρώνεται στα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών θα καταγράφεται σε βάση δεδομένων, στην οποία θα υπάρχει ανοικτή πρόσβαση από όλους.

Τα υλικά που συγκεντρώνονται προς επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνουν:

 • Βιβλία
 • Οικιακά σκεύη
 • Εργαλεία
 • ΑΗΗΕ
 • Διακοσμητικά
 • Παιχνίδια
 • Ειδή ένδυσης
 • Λευκά ειδή
 • Μοκέτες-χαλιά
 • Ειδή επίπλωσης
 • Παιδικά είδη
 • CD/DVD
 • Λοιπά είδη- Ογκώδη
 • Εποχιακά είδη