Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία κατώτερη του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, με αντικείμενο την: «Προετοιμασία Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) και τευχών δημοπράτησης για τις εργασίες κατεδάφισης και αξιοποίησης /ανακύκλωσης των προϊόντων κατεδάφισης της πρώην ΑΕΒΑΛ»

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.