Ολοκληρωμένη καινοτόμος πιλοτική διαχείριση τηγανελαίων με τη συμμετοχή πολιτών και μαθητών

Ολοκληρωμένη καινοτόμος πιλοτική διαχείριση τηγανελαίων με τη συμμετοχή πολιτών και μαθητών

IN2UCO

Πρόγραμμα:

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019» του Πράσινου Ταμείου

Ακρωνύμιο:

IN2UCO

Εταίροι:

1. Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE)
2. Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ)
3. Δήμος Kοζάνης

Χρονοδιάγραμμα:

Έναρξη: 18/05/2020

Λήξη: 31/08/2022

Περιγραφή:

Το έργο In2UCO αφορά την ολοκληρωμένη (integrated) και καινοτόμο (innovative) χωριστή συλλογή και διαχείριση των τηγανελαίων – οικιακών αποβλήτων χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (Used Cooking Oils – UCOs) με σκοπό την αξιοποίησή τους. Η ξεχωριστή συλλογή και διαχείρισή αυτού του είδους αποβλήτων είναι υποχρεωτική για το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βάσει του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων αλλά και βάσει του εναρμονισμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων αλλά και στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Ν. 4042/2012 και Οδ. 2008/98/ΕΚ) και ειδικότερα στις υποχρεώσεις για τη διαχείριση των Βιολογικών Αποβλήτων (Βιοαπόβλητα). Επίσης η εν λόγω υποχρέωση όσον αφορά το Δήμο Κοζάνης αναφέρεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχ/σης Αποβλήτων. Τα απόβλητα βρώσιμα έλαια και λίπη, κατατάσσονται κατά τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) της Απόφασης 2014/955/ΕΚ, στον κωδ. 20 01 25 (βρώσιμα έλαια και λίπη, χωριστά συλλεγέντα μέρη, από αστικά απόβλητα οικιακά και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα).

Ο ρόλος της ΔΙΑΔΥΜΑ:

Η ΔΙΑΔΥΜΑ συμμετέχει σαν εξωτερικός συνεργάτης του CluBE, και θα αναλάβει το άδειασμα των μηχανημάτων και τη συλλογή των ελαίων και λιπών με σκοπό την αξιοποίησή τους και σε συνδυασμό με το πιλοτικό έργο που τρέχει για ξεχωριστή συλλογή των τηγανελαίων σε πορτοκαλί κάδους της Κοζάνης, θα δίνει τα συλλεχθέντα τηγανέλαια σε εξουσιοδοτημένη εταιρία για την παραγωγή βιοντίζελ. Η ΔΙΑΔΥΜΑ θα είναι υπεύθυνη για την συντήρηση των μηχανημάτων και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας τους, καθώς και τον καθαρισμό των δοχείων και την επανατοποθέτησή τους στα μηχανήματα. Επίσης, θα αναλάβει τη διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων για τους μαθητές, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του έργου που θα πραγματοποιηθούν και σε όλα τα σχολεία του Δήμου, Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα δεχτούν να ενημερωθούν έπειτα από σχετική πρόσκληση που θα τους σταλεί. Ακόμη, στις δράσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ συγκαταλέγεται μελέτη ανάπτυξης του συστήματος σε πλήρη εφαρμογή για το Δήμο Κοζάνης και για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ιστότοπος:

Προϋπολογισμός:

50.000,00€

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Comments are closed.