Τεχνική Έκθεση, ενδεικτικός ΠΥ και δαπάνη για σύναψη σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο:

«Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων και λιπών» για το έργο «Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area – LESS WASTE II»” με κωδικό Α2-1.1-5 το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέο D4.1.5 σύμφωνα και με την έγκριση τροποποίησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.