Αίτημα για πληροφορίες για τις τεχνολογίες αξιοποίησης των υπολειμμάτων καφέ (Spent Coffee Grounds – SCGs)

Αυτό το Αίτημα για Πληροφορίες ξεκίνησε από το ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο της Διαβούλευσης Ανοικτής Αγοράς για το έργο P5 Innobroker.

Ο σκοπός αυτής της διαβούλευσης είναι να αποκτήσει μια εικόνα για τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Τι διατίθεται επί του παρόντος στην αγορά (τελευταία τεχνολογία – state of the art);
  • Ποιες είναι οι τρέχουσες τεχνολογικές λύσεις και τα επίπεδα ωριμότητάς τους;
  • Εάν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Χρήστες μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτές τις τεχνολογικές λύσεις.
  • Εάν οι εταιρείες της αγοράς είναι διαθέσιμες για να εκμεταλλευτούν κάποιο είδος συνεργασίας, όταν δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο πλήρες φάσμα των λύσεων που ζητούνται για την Αξιοποίηση μιας συγκεκριμένης ροής αποβλήτων: Υπολείμματa Καφέ (SCGs) από την HORECA.

Τόσο οι αγοραστές (buyers) όσο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ειδική υποστήριξη και βοήθεια για να εφαρμόσουν και να συμμετάσχουν σε προσφορές για προμήθειες καινοτομίας. Το έργο P5 INNOBROKER στοχεύει στη γεφύρωση αυτού του κενού και στη διευκόλυνση της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και δικτύωσης εντός του οικοσυστήματος της Καινοτομίας παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και επαφές. Το έργο P5 INNOBROKER χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME της ΕΕ.

 H ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ως αναθέτουσα αρχή (public procurer/buyer) με την τεχνική βοήθεια του ΕΚΕΤΑ και του έργου P5 Innobroker ενδιαφέρεται πολύ για τις εμπειρίες σας στα διάφορα εργαλεία που συνθέτουν μια καινοτόμο και βιώσιμη λύση για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων καφέ προς τη δημιουργία βιοπροϊόντων.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο Αίτημα για Πληροφορίες παρακάτω:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/P5_SCGs_Challenge

Δώστε την απάντησή σας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο P5 Innobroker, επικοινωνήστε με τον κ. Χ. Κετικίδη, ketikidis@certh.gr.

 

Απαντώντας σε αυτό το ερωτηματολόγιο, εκδηλώνετε ενδιαφέρον για το έργο P5 Innobroker και θα σας κρατάμε ενήμερους για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

For english see below

Πιλοτική εφαρμογή
Συλλογή υπολειμμάτων καφέ

This Request for Information has been launched by CERTH as part of the Open Market Consultation within P5 Innobroker project.

The scope of this consultation is to get insight on the following issues:

  • What is currently available on the market (state of the art);
  • What are the current developments and their maturity levels;
  • Whether the obstacles faced by the Users can be addressed with these developments;
  • Whether the market companies are available to exploit some kind of partnership, when incapable of responding themselves to the full range of solutions requested for the Valorization of a specific waste stream: Spent Coffee Grounds (SCGs) from HORECA.

 

Both buyers and SMEs need dedicated support and assistance to implement and partake in Innovation Procurement bids. The project P5 INNOBROKER as Innovation Procurement Broker aims at bridging this gap and facilitate mutual interaction and networking within the Innovation ecosystem by providing specialised services and contacts. P5 INNOBROKER project is financed by the EU COSME Programme.

 

Public procurer DIADYMA SA with the technical assistance of CERTH and the P5 Innobroker project is very interested in your experiences in the different tools that make up the innovative and sustainable solution for the utilization of coffee residues to create bioproducts.

Therefore, we kindly ask you to answer the Request for Information below:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/P5_SCGs_Challenge

Please provide your response until 31st October 2023.

 

For further information about the P5 Innobroker project, please contact Mr. C. Ketikidis, [email protected].

 

By replying to this questionnaire, you express interest in the P5 Innobroker project, and we will keep you informed on the next steps in the tendering procedure.

Comments are closed.